کانال کیوبیس در تلگرام را دنبال کنید
آهنگسازی
آهنگسازی


صفر تا صد آموزش فارسی کیوبیس پک 1
صفر تا صد آموزش فارسی کیوبیس پک 2
آموزش فارسی صفر تا صد مسترینگ با پلاگینهای wavesدانلود کیوبیس 8 cubase با لینک مستقیم رایگان و آموزش نصب فارسی

دانلود رایگان وی اس تی استرینگ شرقی Fayez Saidawi Oriental Strings با لینک مستقیم تک پارت از سرور سایت


+ پاسخ به موضوع
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1

موضوع: شایعه ممنوع الكار شدن «محسن يگانه» شوك بزرگي است كه دوستداران اين خواننده را بهت زده كرده است يا قرارداد 5 ساله، يا 130

 1. Ramin95 آواتار ها
  Ramin95
  شماره کاربری
  4941
  Contributor
  شهریور /۱۳۹۰
  0
  مثبت های دریافتی
  + های دریافتی575
  0
  سپاس از شما 666 بار در 549 پست
  Follows
  0
  Following
  0

  پیش فرض شایعه ممنوع الكار شدن «محسن يگانه» شوك بزرگي است كه دوستداران اين خواننده را بهت زده كرده است يا قرارداد 5 ساله، يا 130

  دوشنبهشهريور.

  کوروش
  دوشنبهشهريور.

  ایناهمشتبلیغهواسهآلبومبعد یشکهبهتربفروشه

  چهکاراکهمردمنمیکننواسهفرو ش

  عرفان
  دوشنبهشهريور.

  محسینیگانهبیدینیستکهبااین بادابرهروویبره

  مهشید
  دوشنبهشهريور.

  بهخـــــــداحیفهمحسنممنوع الکـاربشــــه

  تـــوروخــــــــدایـــهکـ ـــــــاریکنیــــن

  مندیشـــــبتاصبـــحنتــــ ـونستــمبخوابـــــــــــم

  محمدوارسته
  دوشنبهشهريور.

  ممنونازپیگیریهایشماچهقدزشت

  محسنیگانهحالاهمباعلیثابتد ارهبههممیزنه

  امیدوارمحقبامحسنیگانهباشه چونواقعادوسشدارم

  دلیلتوزیعنشدنقلبیخیهمهمین هست


  دوشنبهشهريور.

  یگانهالهیصدهزارمرتبهشکر

  بهترینخبریبودکهبهعمرمشنید م

  هانی
  دوشنبهشهريور.

  وای

  محسنبلاخرهیکیازراهروانتخا بمیکنه

  اوننبایدبایکموضوعبهاینمسخ رگیخوانندگیروکناربزاره

  وایولیمحسنزیرحرفزورنمیره

  ماطرفداراچیکارکنیم

  بمانی
  دوشنبهشهريور.

  سلام

  بایدگفتکهعلیچراغعلیطیمدتی کهبامحسنیگانهکارکردازقبال اینخوانندهبههمهچیزرسیدوجز ءمعدودمدیربرنامههاییبودکه ازخوانندههممعروفترشدهرچند نمیشهیکطرفهبهقاضیرفتامایگ انهخوانندهیخوبیهوهمیشهسرش بهکارخودشبودهاینکارهیچچیز جزیهدشمنیبچهگانهنیستکهامی دوارمهرچهسریعترحلبشه


  دوشنبهشهريور.

  حمید
  دوشنبهشهريور.

  محسنیگانهنبایدکوتاهبیادبا یدبجنگه<a href="http://www.irdigi.com" target="_blank"/>
  دوشنبهشهريور.

  اولبنچیزیکهواضحهاینهکهوقت یاسمپاکبودندرموسیقیبهمیان میادهمیشهمحسنیگانههمیکپای قضیههستکسیکهتابحالیکآهنگک اوربدونمنبعمنتشرنکردههمیش هرویپایخودشایستادهوهیچکسن تونستهاونروبهکارهایپشتپرد همتهمکنهحتیآقایحامیکهبهشد تبهاینکارعلاقهنشونمیداد

  طبقگفتهی"آرشحسینی"وبمسترون زدیکتریندوستمحسنیگانهاصلا اینممنوعالکارشدنربطیبهآقا یچراغعلینداشتهوخودعلیچراغ علیعلاقهدارهاسمشووارداینم اجراکنهمنفکرمیکنمنهایتاای نهاهمشحدثگمانهستوتایکیازا یندونفرمخصوصاخودیگانهحرفی نزنهنمیشهبرداشتیکرد

  <a href="http://www.justyeganeh.blogfa.com" target="_blank"/>
  دوشنبهشهريور.


  دوشنبهشهريور.


  شیلا
  دوشنبهشهريور.

  ممنوعالکارشدنمحسنیگانههیچ ربطیبهچراغعلیندارد

  وقرارنبودآلبومشعیدفطربیاد بیرون

  اینچیزیهکههمهمیدونن

  <a href="http://www.musicema.com/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid =4179"/>
  دوشنبهشهريور.

  گمانهزنیاشتباهسیدآرشحسینیمدیروبلاگمحسنی گانهخبرممنوعالکارشدنشروتا ییدکردولیاطمیناندادکهاینر بطیبهآقایچراغعلیوشکایتایش وننداره

  بنابراینگمانهزنیراجعبهآقا یچراغعلیبیپایهواساسه

  همونطورکهاشارهکردیددلیلای نموضوعرسانهاینشدهونخواهدش د

  تمامبحثهاصرفاگمانهزنیهستن د

  موفقباشید

  سلطانیگانه
  دوشنبهشهريور.

  علیچرافعلیهماستغفرواللهخد اشاهدهبخواداینجوریپیشبرهت مامیطرفدارایسلطانکاریمیکن نکهپشیمونبشهاینهمهمجلههار سانههاخوانندههایبزرگجلومح سنقدعلمکردنوطرفداراجلوشون وایسادنوحسابکاردستشوناومد حالادیگهاقایچراغعلیجایخود داردواسهمحبوبیتهدیگه

  راهحلهخوبیروانتخابکردهگفت هیامنتااخرعمرمبایدباتوکار کنمیااینکهممنوعالکارتمیکن معجب


  دوشنبهشهريور.

  سلام

  ضمنخستهنباشیدخدمتشماکهزحم اتزیادیبرایسایتمیکشیدباید بعرضبرسونماینآقادرتماممدت یکهکارکردهبغیرازآهونالههی چحرفیواسهگفتننداشتهمنتمام آهنگهاشرونکتهبهنکتهحفظموت ابهحالهیچحرفامیدوارکنندها یکهجوونهاامیدپیداکنندواسه گفتننداشتهومعلومهکهاینآدم غیرازغموغصههیچیندارهواسهگ فتنپسخداروشکرکهممنوعالکار شدنشبهترازهمهاست

  تنها کاربران عضو قادر به مشاهده لینکها هستند ، برای مشاهده و دانلود لینکها از اینجا ثبت نام کنید
  دوشنبهشهريور.

  خداروشکرمیکنمکهخوانندههای باسوادیمثلحامی،رهنما،نیما مسیحاو…دارنبهجایگاهواقعی وننزدیکمیشنوافرادیکهبویی زهنروموسیقینبردندکمکمشهر پوشالیخودشونروازدستمیدنو طرودمیشن…

  چراغعلیکسیبودکهباعثشدکسیم ثلیگانهتاتلویزیونهمپیشبره وتیتراژیکیازتلهفیلمهاروبخ ونه،چیزیکهخیلیاآرزوشودارن …

  ولیحیفکه……

  مثههمیشهموسیقیماثابتکردرس التهنریشازهمهبیشتربراشدرا ولویته…

  بسیارممنون…

  بنیامین
  دوشنبهشهريور.

  چهروشمبتدیایواسهتبلیغکردن پیداکردن

  ولییگانههرگزمثلشعقیلینمیش ه

  شعقیلیوقتیازایرانرفتاستاد موسیقیبود

  رفتورویپایخودشوایساد

  ولییگانهچی؟

  برهاونورپیامتونیمیادواسشب داههمیزنهیافیروزویسانلو؟

  هیچکدوم

  الناز
  دوشنبهشهريور.

  بنیامیندارهدنیارومیترکونه اینهاهمافتادنبهجونهمشنیدم پدیدهبعدیروهمبنیامینمیخوا دروکنهوکلآلبومسوخودشساخته واسش

  سلطانپاپمحسنیگانه
  دوشنبهشهريور.

  محسنمحکمایستاده
  شکنکنینکهتواینماجراحقبامح سنیگانههستوخداجایحقنشستهم حسنیگانهبدونشکبهترینخوانن دهیپاپحالحاظرایرانهوواسهف روشلازمبهاینکارانیستآقایم دیرمیزیکماشماقبلاهملطفتون روبهشعورطرفدارایمحسنیگانه نشوندادینومعلومهشماهاییکه اونجانشستیناصلاازسلطانپاپ خوشتوننمیادنمونشاینهکهمیر ینبارضاصادقیدرموردالبومشص حبتمیکنیناماهیچوقتاینکارر وواسهمحسننمیکنینازرضاصادق ینظرشودرموردهبعضیخوانندهه امیپرسینامامحسنیگانهاسمشت واونانیستفکرنکنینهمهمثلخو دتو....اونکلیپازرضاصادقید رموردبابکجهانبخشاولیننفره میپرسینوخودتونهممیگینچونب ابمجهانبخشرودوستدارینزنده بادمحسنیگانهسلطانپاپایران
  دوشنبهشهريور.

  ایشاللهکهاتفاقینمیافتهومح سنازممنوعالفعالیتیخارجمیش ه

  سلطانپاپمحسنیگانه
  دوشنبهشهريور.

  محسنمحکمایستادهمردباشینونظرقبلیمروتاییدک نینوجوابمنروبدیناگهجوابید ارینببینممردهستینیانه

  محسنیگانهسلطانپاپایران
  دوشنبهشهريور.

  محسنسلطانپاپمیبینمکهنظرروتاییدنکردینا گهحرفیواسهگفتنداشتینلااقل تاییدمیکردینوجوابمومیدادی نتاقانعبشم

  اگهسایتتونیهسایتدروغگونیس تچراتاییدنکردین؟؟؟؟؟متاسف م


  دوشنبهشهريور.

  محسنسلطان
  دوشنبهشهريور.

  نظراتطرفدارایسلطانوچراتای یدنمیکنن؟دستتونبااینچراغع لیتویهکاسس؟مافقطاینومیگیم کهکسینبایدبرایمحسنقدعلمکن هچونیکملتپشتمحس...مین

  مجلههاروزنامههاسایتهاوحتی خوانندههایبزر...مهکساییکه مقابلمحسنایستادنجوابکاراش ونوگرفتنوماهابازمنشونخواه یمداد

  حالابازتاییدنکینن

  روز
  دوشنبهشهريور.

  محسنیگانهسلطانویکهتازهموس یقیپاپایرانزمینهوطرفدارای میلیونیاوناجازهنمیدنکهایش ونکاریروازپیشببره

  البتهاستادموسیقیپاپایرانز مینانقدرزرنگهستکهنذارهکار بهجاهایباریکبکشهوهمیشهخود شحقشوگرفتهاماماهامثلغولمر حلهآخرایستادیمتاببینیمکار بهکجاکشیدهخواهدشد

  وبایداقایچراغعلیبرنخداروش کرکننکهیکوقتکاربهجایینرسه کهطرفداراناستادناراحتبشنو دستبهکار

  چوندراونموقعهستکههیچچیزجل ویموجوسدیهارونمیگیره

  روز
  دوشنبهشهريور.

  فقطمنتظردستورمدیروبلاگسلط انیگانههستیم

  دستورازبالاکهبرسهاقایچراغ علیپشیمونخواهندشد

  مطمئنباشین


  دوشنبهشهريور.

  محسنیگانهجاینگرانینیستفوقشاگهکسیکو تاهنیومدمحسنیگانهمیلیومغر امتروپرداختمیکنهدیگهپسهیچ جاینگرانینیستمگهمیشهیکیاز بهترینخوانندههایپاپایرانم یلیوننداشتهباشه

  غریبه
  دوشنبهشهريور.

  محسنیگانههمیشهیگانهواقعانمیدونمبعضیاباخودشون چیفککردنایندغلبازیاچهمعنی میدهازاولهمهمیدوننقرارداد یدرکارنبودهرسانهایکردناین قضیهاشتباهبودفقطمحســــــ ـــــــــــــنیگـــــــــ ـــــــــــــانههمینوبسچش مدشمناشهزارانبارکور

  پارسا
  دوشنبهشهريور.

  یگانهیهدونستبهامیدخدامحسنعزیزحقشومیگی رهوازممنوعالکارشدنبیرونمی ادوآهنگتقاصروبیرونمیدهوبع دشمباآلبومحبابجوابهمهیاون هاییکهمیگنتبلیغمیکنهویارو میدهومرداولموسیقیایرا...ب بخشیدجهانمیشهمحسنجونماتاآ خرشپشتتوهستیمبهامیدانتشار آلبومافسانهایحباب


  دوشنبهشهريور.  دوشنبهشهريور.

  تمومشکنید
  بیتا
  سه.شنبهشهريور.

  توروخدامارودرجریانهمهچیزب ذارید

  مندارمدقمیکنم

  محمد
  سه.شنبهشهريور.

  چرانظراتروتاییدنمیکنیموسی قیما؟

  چراماحتمنبایدبگیمحقباچراغ علیبودهتاتعیینبشه؟

  بهتماممعنادارناینجابهمحسن یگانهتوهنمیکننبعدشمااونار وخوبتاییدمیکنیدولیجواباها یهواداریمحسنیگانهروتاییدن میکنیواستونمتاسفم

  تنها کاربران عضو قادر به مشاهده لینکها هستند ، برای مشاهده و دانلود لینکها از اینجا ثبت نام کنید
  سه.شنبهشهريور.

  ممنوعافعالیت؟؟؟؟

  ایوایولیمحسنیگانهبیدینیست کهبااینبادابلرزه

  ایشونسلطانپاپایرانهستنوخو اهندبود

  رامین
  سه.شنبهشهريور.

  یهعدهحسودچهسریخودشونومیند ازنوسطومیگنخوبشد

  راستهممیگناگهمحسنباشهجاوا سهپیشرفتبقیهتنگمیشهاینااز خوداشونهمحسنبرهکنار،ولیشت ردرخواببیندپنبهدانه

  مجید
  سه.شنبهشهريور.

  آخهاینماگهممنوعفعالیتشهما دیگهبهکیامیدداشتهباشیم؟می مونهفقطمحسنچاووشی
  سه.شنبهشهريور.


  آقایکسیکهآلبومشجزوپرفروشت رینآلبومایسالبودهنیازیبها ینکاراندارهدرضمنکسیکهحرفح قمیزنهچرابایدمیلیونتومانب ده؟خداجایحقنشستهفقطکافیهد ستورازطرفمحسنومدیروبلاگشب رسه.آلبومحبابهمبعدازماهصف منتشرمیشهقلبیخیهمتوهفتهی یندهمیاددعایماپشتمحسنه
  سه.شنبهشهريور.

  تاییدکنیدااینهمهنوشتم

  J@v
  سه.شنبهشهريور.

  اینجاشرفبهپشیزیارزشندارد
  ادممیمونهبخندهیاگریهکنهبح البعضیهاازکسیکهمنتظرهمچین روزیبودهفقطمنموندمموسیقیم ارسالتخبریشومثههمیشهانجام میدهیاما؟محسنیگانهجایکسیو نگرفتهکهحالابخوادبانبودشع دهایپیشرفتکننکهاگهمیتونست نپیشرفتکننتاحالاکردهبودنم حسنیگانههمونجوونیهکهنسلمن بااهنگاشزندگیکردنوبرامنمو نهیهادممستقلبودهکهنهباتلو یزیونیشدنبهاینجایگاهرسیده نهباپولچیزیکهمحسنرویگانهک ردفقطتلاشخودشبودهوبسحقیها دمکهزندگیشوگذاشتهپایموسیق یوسختیهاییروگذروندهکهخیلی اتحملشرونداشتنوندارنایننی ستمحسنیگانهمستحقجایگاهامر وزشهوتازهایناولراههپیشرفت محسنیگانهسواسهادمیکهسختیه اروپشتسرگذاشتهارامشکمترین حقممکنهمحسنیگانهعزیزتووما هواداراتازاینروزاکمنداشتی م،ایننیزبگذردوانچهمیماندر وسیاهیستکهشایستهیذغالاسته نوزپشتسرتهستیممثهسابقهمون جوری<a href="http://www.musicema.com/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid =4179"/>
  سه.شنبهشهريور.

  چراغعلیبایدبدونهاقایچراغعلیبایدبدوننکهاین کارافقطبهضررخودشونهنهمحسن خوانندهایکهسالبهترینخوانن دهایرانمیشه

  خوانندهایکهحتیبهعنوانمرده ایمحبوبایرانمیرهجزنفربرتر

  خوانندهایکهپرفروشترینالبو مسالروداده

  خوانندهایکهبهترینخوانندها هنگسازدومینترانهسرادومینت نظیمکنندهدرسالمیشهچهازنظر کارشناسهایبرتروشاخصموسیقی پاپچهازنظراهالیوطرفدارانپ اپ

  خوانندهایکهبرایکنسرتشبیشا زهزارنفرادممیرهوجالباینجا سکهخوانندههایدیگهبهواسطهر ابطههاییکهبابرخیازسایتهاد ارن؟اوناهمالکیبرایدلگرمیک ردنهزارنفریدرصورتیکهماهاو کساییکهاونجابودنمیدوننواس هکیصندلیهاهمهپرشدنوحتیروی درختهاهمادمبود

  خوانندهایکهخیلیهاازشتعریف میکننچهداخلیهاوخارجیها

  ووووو

  واقعابرایدشمنانهمیشهدرصحن همحسنمتاسفمکهارزشونهکهمحس نبرهکنارتااندکیهممجلههاور سانههارویخوانندهخودشونزوم شنومجالبیشتریپیداکنن

  امامتاسفانهیاخوشبختانهمحس نپرقدرترازهمیشهباحبابمیاد وایرانوجهانوبازممیرکونه

  <a href="http://www.musicema.com/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid =4179"/>
  سه.شنبهشهريور.

  چراغعلیدستازسرهمحسنبردار
  اقایچراغعلیشمابایددستازسر همحسنبردارینشمامثلایکیازب زرگترینمدیربرنامههایایران هستینبااینکارادارینبهخودت ونوکاراتونضربهمیزنین.اینه هخوانندههستکهبایکاشارهشم میتونینبرینوباهاشونهمکار کنین.سبام
  سه.شنبهشهريور.

  خیلیممنونواقعاازدوستانیکه لطفکردنوگفتنکهاینکاراتبلی غواسهالبومجدیدشهفککنممحسن یگانهبهقدرکافیبزرگوشناخته شدههست

  درضمناینماجرایممنوعالکارش دنایشونربطیبهشکایتاقایچرا غعلینداره


  سه.شنبهشهريور.

  ماهمخداییداریمعلیچراغعلیبدوناگهالاناسمت واسهکسیآشنابهنظرمیرسهازلط فمحسنیگانهبوده،چونمحسنقبل ازتوهممـــحبـــوبومشـــهو ربوده،،شمابایدازمحسنیگانه سپاسگزارباشیوعذرخواهیکنیب هخاطراینحرکت

  مشکلمحسنهرچیکهباشههوادارا یمیلیونیشپشتشن،،توروشدنیا باشهماپشتشمیجنگیم

  سعید
  سه.شنبهشهريور.

  اخیمحسنیگانهرودوستداریدچو ناهنگاشمرهمیبهدلهایداغدید تونهوباهاشهمذادپنداریمیکن یداخی

  J@v
  سه.شنبهشهريور.

  بخوانیدفاتحهمعالصلواتهمیناولبخوانیدفاتحهمعالصل واتحالاادامهرامشاهدهکنید

  زیرهمینکادریکهکامنتمرومین ویسمنوشته

  "درصورتمشاهدههرگونهتوهینب عقایدوتفکراتدیگرانومباحث بصورتگستاخانهباکاربراندی ر،نظرمتخلفویرایشویاحذفخو هدشدمجادلههایخصوصیتاییدن واهندشد

  هرگونهاظهارنظر،طرفدارییاا نتقادازهرهنرمندیبایدبراسا ساحتراموادبیاتمناسبباشد"

  هنوزدارمبهمفهوماینجملههاف کرمیکنموهنوزمتوجهآننشدم

  وفکرکنمشماکهاینقانونراگذا شتهایدهمیامفهومانرانفهمید یدیاخودتانرابه

  متعجبومتاسفشدمکهعالیجنابا نمسئولانسایتموسیقیمافقطیا دگرفتهایدکامنتهاییراباسان سورخودمواجهمیکنیدکهدرآنحت یذرهایبهکسیتوهیننشدهولیام ثالانشخصیکهحتیاسمیازاودرک امنتماوردهنشدوهمانمقداررا همسانسورکردیدهنرمندیرامطر ودخطابمیکندوشماخمبهابرونم یاوریدتناقضاترفتاریشمابهو ضوحمشخصاستودرشرایطیکهنظرا تماباسانسورمواجهمیشودتوهی نهایعدهایادمنمابدونکوچکتر ینتغییریتائیدمیشود

  ومنهمچنانعلاقهمندمبفهمممع نیتوهینچیستکسینیستمراازای ندوگانگیبیرونبیاورد؟؟؟؟

  حسن
  سه.شنبهشهريور.

  بازممیگمبدونیدماهمخداییدا رممحسنجانماهواداراتتاابدپشت تهستیم

  بجنگ

  دعایخیرماپشتسرتهداداشی


  سه.شنبهشهريور.

  مندعامیکنمچیزینیستتوکلبخد احلمیشهمحسننبایدامیدشوببا زهمنتهدلمروشنهمحسنماپشتتی منگراننباشخدابزرگه

  نازی
  سه.شنبهشهريور.

  معلومهکهحقبامحسنیگانهاستم حسنبرافروشآلبومشنیازیبهای نچیزانداره

  محسنجونماهوادارهادوستتدار یموازتحمایتمیکنیم

  بازممثلهمیشهمحسنبرندهمیشه

  <a href="http://متأســــــــــفم!!!!" target="_blank"/>
  سه.شنبهشهريور.

  دوستعزیزیکهگفتیناینکاراوا سهتبلیغآلبومجدیدشهبااینتف کراتکهداریدواقعاًبراتونمت أسفــــــــــــمکافیهیهکم توجهکنیدمیبینیدکهطرفداراش وناینقدرزیادنکهنیازیبهاین کارانیستاینیهمشکلیهکهواسه اکثرخوانندههایمشهوروستـــ ــــــارهپیشمیادوبزودیزود وبهامیدخداحلمیشهمطمئنباشی دماطرفداراهیچوقتساکتنمیشی نیموهمیشهپشتشیم
  سه.شنبهشهريور.

  واقعا"که
  دستبرداریدازاینکارایهعدهس ادهانحرفاتونوباورمیکننگنا هدارنممنوعالفعالیتشدنمحسن یگانه"هیچ"ربطیبهاینآقایچرا غعلیندارهتاییدنکردینممهمن یستاساسا"سایتشماهیچوقتواس مامهمنبودهموفقوپیروزباشی

  ادامه در منبع : تنها کاربران عضو قادر به مشاهده لینکها هستند ، برای مشاهده و دانلود لینکها از اینجا ثبت نام کنید


  #1 ارسال شده در تاريخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ در ساعت 23:13

 2. # ADS
  مجری تبلیغات
  تاریخ عضویت
  -
  نوشته ها
  -
  فروشگاه آنلاین کیوبیس با سیستم پرداخت آنلاین و ارسال به سراسر نقاط ایران ، شهرستانها و روستاها در کمترین زمان ممکن ، فروش vst وی اس تی ارزان و با کیفیت ، فروش سمپل و پلاگین های جدید آهنگسازی

  صفر تا صد آموزش کیوبیس به زبان فارسی پک ۱
  صفر تا صد آموزش کیوبیس به زبان فارسی پک ۲
  آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
  آموزش فارسی جامع میکس حرفه ای آهنگ با پلاگینهای ویوز waves
  آموزش فارسی صفر تا صد مسترینگ یک آهنگ از ابتدا تا انتها با پلاگینهای ویوز
  آموزش فارسی پلاگین اکولایزر فاب فیلتر FabFilter Pro-Q 2
  آموزش فارسی صفر تا صد استودیو وان Studio one

  آموزش فارسی صفر تا صد آموزش ایبلتون لایو Ableton Live
  صفر تا صد آموزش فارسی مسترینگ با فاب فیلتر و ویوز
  آموزش فارسی صفر تا صد میکس و مسترینگ با ایزوتوپ
  آموزش فارسی و حرفه ای میکس وکال رپ
  آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس ۹ cubase
  آموزش فارسی گرم کردن وکال صدای خواننده با izotope nectar2 ایزوتوپ
  صفر تا صد آموزش فارسی پرو تولز – پک ۱

  صفر تا صد آموزش فارسی پروتولز – پک ۲
  آموزش فارسی ساخت موسیقی متن فیلم توسط هانس زیمر
  آموزش فارسی مولتی مدیا تصویری مبانی موسیقی
  آموزش فارسی تخصصی تنظیم حرفه ای موسیقی
  آموزش کامل مراحل ساخت آهنگ از ابتدا تا انتها
  آموزش فارسی تکنیکهای حرفه ای وکال همراه با آموزش Melodyne
  آموزش فارسی تکنیکهای رکورد صدا در استودیو موسیقی
  آموزش فارسی 101 ترفند حرفه ای میکس + مستر آهنگ با ایزوتوپ اوزون 7 izotope ozone
  آموزش فارسی ساخت ریتم ۶.۸ ایرانی ، بندری ، ترکی ، عربی
  کارگاه آموزش فارسی آکوردها،ملودی ،هارمونی و کنترپوان

  کارگاه آموزشی میکس حرفه ای آهنگ با کیوبیس
  آموزش فارسی آهنگسازی در یک هفته
  جعبه آموزش فارسی سمپلر کانتکت Native instrument Kontakt 5
  آموزش خوانندگی پاپ به زبان فارسی
  آموزش فارسی تنظیم و ارکستراسیون آهنگ
  آموزش فارسی فالش گیری و فاصله سازی صدای خواننده
  جعبه آموزش فارسی یک پروژه تنظیم آهنگ از ابتدا تا انتها
  آموزش آهنگسازی در سبکهای پاپ، هیپ هاپ رپ،ترنس،هاوس،بلوز،جاز،راک

  آموزش فارسی کامل سینتی سایزرهای massive- fm8- sylenth- prologe
  آموزش فارسی اصولی آهنگسازی با کامپیوتر
  آموزش فارسی ساخت ملودی بر اساس فواصل و گامها
  صفر تا صد آموزش فارسی ادوبی ادیشن Adobe Audition CC
  آموزش فارسی ساخت بیت در موسیقی
  آموزش فارسی دی جی با نرم افزار TRAKTOR PRO
  حرفه ای ترین آموزش فارسی میکس و مسترینگ با فاب فیلتر Fab Filter
  ۲۶۰ الگوی ریتم آماده در سبکهای مختلف برای نرم افزارهای آهنگسازی

   

موضوعات مشابه

 1. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: ۱۳۹۰/۱۲/۰۳, 17:21
 2. پاسخ ها: 2
  آخرين نوشته: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹, 11:36
 3. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: ۱۳۹۰/۰۷/۲۴, 11:40
 4. یه درخواست از همه دوستای خوبم، لطفا بخونید
  توسط AUTUMNAL در انجمن سوالات و درخواستها
  پاسخ ها: 6
  آخرين نوشته: ۱۳۹۰/۰۶/۰۷, 22:09

جستجو شده ها

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

تا این لحظه 50 کاربر از این تاپیک دیدن کرده اند

فقط اعضا گروه ویژه vip و مدیران قادر به دیدن اسامی بازدیدکنندگان تاپیک هستند

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

کپی از مطالب سایت مجاز نمیباشد و پیگرد قانونی دارد

cubase.ir

BACK TO TOP
وی اس تی
آرتیست