کانال کیوبیس در تلگرام را دنبال کنید
آهنگسازی
آهنگسازی


صفر تا صد آموزش فارسی کیوبیس پک 1
صفر تا صد آموزش فارسی کیوبیس پک 2
آموزش فارسی صفر تا صد مسترینگ با پلاگینهای wavesدانلود کیوبیس 8 cubase با لینک مستقیم رایگان و آموزش نصب فارسی

دانلود رایگان وی اس تی استرینگ شرقی Fayez Saidawi Oriental Strings با لینک مستقیم تک پارت از سرور سایتآموزش آهنگسازی فارسی

جهت مشاهده ی پستی که بیشترین امتیاز مثبت را در این تاپیک کسب کرده است اینجا را کلیک کنید

+ پاسخ به موضوع
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 , از مجموع 3

موضوع: دانلود adobe aution cs6

 1. mamymax3 آواتار ها
  mamymax3
  شماره کاربری
  56624
  کاربر فعال
  آذر /۱۳۹۲
  rasht
  133
  مثبت های دریافتی
  + های دریافتی159
  18
  سپاس از شما 156 بار در 62 پست
  Follows
  0
  Following
  0

  Post دانلود adobe aution cs6

  Uii
  اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﻮر Adobe ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ 6 ﺗﺎ

  ﺑﻪ ﺣﺎل ،Adobe ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ . اﯾﻦ
  ﻧﺮم اﻓﺰار دارای اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای آﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ
  ﯾﮏ اﺳﺘﺪﯾﻮ ﻣﺠﺎزی ﺳﺎﺧﺖ آﻫﻨﮓ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد . ﺷﻤﺎ ﻗﺎدرﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻗﺪام
  ﺑﻪ ﻇﺒﻂ ﺻﺪا و وﯾﺮاﯾﺶ آن ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ
  ﺻﺪا ﺑﺮ روی آﻫﻨﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
  ﺑﺨﺶ ﻇﺒﻂ , وﯾﺮاﯾﺶ , ﺗﺪوﯾﻦ , رﻧﺪر , ﺗﻨﻈﯿﻢ , ﻣﯿﮑﺲ و ... ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ
  در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺖ آﻫﻨﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  اﻓﮑﺖ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ آﻫﻨﮓ
  ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺰﮔﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ از آﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ ﻧﺮم
  اﻓﺰار را ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن از وﺑﻼگ ﻣﻮزﯾﮑﺴﺎز 12 داﻧﻠﻮد ﮐﺮد . ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ

  ﻫﺎي ﮐﻠﻴﺪي اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار : -

  ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -وﯾﻨﺪوز واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺬاب اﻣﺎ ﺳﺎده ﻧﺮم -اﻓﺰار تنها کاربران عضو قادر به مشاهده لینکها هستند ، برای مشاهده و دانلود لینکها از اینجا ثبت نام کنید ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ادوﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ Pro -Premiere وﺟﻮد ﺻﺪﻫﺎ اﻓﮑﺖ -ﺻﻮﺗﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ دﯾﺴﮏ ﻫﺎی -ﺻﻮﺗﯽ ﺿﺒﻂ ﺻﺪا ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ -ﻣﻤﮑﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ورودی -ﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻧﺮم -اﻓﺰار وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻮزﯾﮏ -ﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺻﺪاﻫﺎی ﭼﻨﺪﮐﺎﻧﺎﻟﻪ و -داﻟﺒﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -ﺻﻮﺗﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ -

  و ... حجم
  ﻓﺎﯾﻞ : 200 MB رﻣﺰ ﻓﺎﯾﻞ : روی ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠود


  تعداد کل آرای این پست : 1
  تعداد آرای مثبت : 1
  #1 ارسال شده در تاريخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ در ساعت 21:56

 2. # ADS
  مجری تبلیغات
  تاریخ عضویت
  -
  محل سکونت
  -
  نوشته ها
  -
  فروشگاه آنلاین کیوبیس با سیستم پرداخت آنلاین و ارسال به سراسر نقاط ایران ، شهرستانها و روستاها در کمترین زمان ممکن ، فروش vst وی اس تی ارزان و با کیفیت ، فروش سمپل و پلاگین های جدید آهنگسازی

  بی نظیرترین آموزش فارسی نرم افزار کیوبیس ( سطح مقدماتی )
  آموزش فارسی کار با نرم افزار کیوبیس (سطح پیشرفته)
  آموزش فارسی CUBASE 5 & NUENDO4
  آموزش فارسی تکمیلی NUENDO5.5, CUBASE 6.5
  آموزش فارسی Ableton Live 9
  آموزش فارسی سونار Sonar X2,X3
  آموزش فارسی Cubase Elements 7

  آموزش فارسی protools 10
  آموزش فارسی Logic Pro X2 لاجیک
  آموزش فارسی Studio one استودیو وان
  آموزش فارسی BAND IN A BOX 2015
  آموزش فارسی Guitar Pro 6
  آموزش فارسی ضبط افکت میکس و مستر صدا ADOBE AUDITION CS5.5
  آموزش فارسی یک پروژه تنظیم آهنگ از ابتدا تا انتها

  آموزش فارسی اف ال استودیو FL Studio 12
  آموزش فارسی سمپلر کانتکت Native instrument Kontakt 5
  آموزش فارسی تصویری امنیسفر OMNISPHERE
  آموزش فارسی تخصصی تنظیم حرفه ای موسیقی
  آموزش فارسی موسیقی الکترونیک Steinberg Sequel
  آموزش فارسی تکنیکهای حرفه ای وکال همراه با آموزش Melodyne
  آموزش فارسی تکنیکهای رکورد صدا در استودیو موسیقی
  آموزش فارسی 101 ترفند حرفه ای میکس + مستر آهنگ با ایزوتوپ اوزون 7 izotope ozone
  آموزش فارسی جامع مسترینگ آهنگ Izotop Ozone 6 + tracks
  آموزش فارسی Fab Filter+Waves +Slate Digital

  آموزش کامل مراحل ساخت آهنگ از ابتدا تا انتها
  آموزش فارسی آهنگسازی در یک هفته
  آموزش فارسی تنظیم حرفه ای موسیقی
  آموزش فارسی مولتی مدیا تصویری مبانی موسیقی
  آموزش فارسی تنظیم و ارکستراسیون آهنگ
  آموزش فارسی فالش گیری و فاصله سازی صدای خواننده
  آموزش خوانندگی پاپ به زبان فارسی
  آموزش آهنگسازی در سبکهای پاپ، هیپ هاپ رپ،ترنس،هاوس،بلوز،جاز،راک

  آموزش فارسی میکس حرفه ای آهنگ
  آموزش فارسی میکس و مسترینگ حرفه ای
  آموزش فارسی یک پروژه میکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها
  آموزش فارسی ریتم سازی در موسیقی
  آموزش فارسی ساخت بیت در موسیقی
  آموزش فارسی صداسازی با سینتی سایزرها
  آموزش فارسی فالش گیری و فاصله سازی صدای خواننده
  آموزش فارسی ساخت استودیوی موسیقی خانگی

  خرید وی اس تی پیانو spitfire audio hans zimmer piano
   

 3. بهروز آرام آواتار ها
  بهروز آرام
  شماره کاربری
  6026
  کاربر پیـشرفته
  مهر /۱۳۹۰
  554
  مثبت های دریافتی
  + های دریافتی355
  285
  سپاس از شما 427 بار در 226 پست
  Follows
  0
  Following
  0

  پیش فرض

  من این نرم افزارو دارم..اما سریال نامبر میخواد که نمیدونم از کجا بگیرم
  نقل قول نوشته اصلی توسط mamymax3 تنها کاربران عضو قادر به مشاهده لینکها هستند ، برای مشاهده و دانلود لینکها از اینجا ثبت نام کنید
  Uii
  اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﻮر Adobe ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ 6 ﺗﺎ

  ﺑﻪ ﺣﺎل ،Adobe ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ . اﯾﻦ
  ﻧﺮم اﻓﺰار دارای اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای آﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ
  ﯾﮏ اﺳﺘﺪﯾﻮ ﻣﺠﺎزی ﺳﺎﺧﺖ آﻫﻨﮓ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد . ﺷﻤﺎ ﻗﺎدرﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻗﺪام
  ﺑﻪ ﻇﺒﻂ ﺻﺪا و وﯾﺮاﯾﺶ آن ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ
  ﺻﺪا ﺑﺮ روی آﻫﻨﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
  ﺑﺨﺶ ﻇﺒﻂ , وﯾﺮاﯾﺶ , ﺗﺪوﯾﻦ , رﻧﺪر , ﺗﻨﻈﯿﻢ , ﻣﯿﮑﺲ و ... ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ
  در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺖ آﻫﻨﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  اﻓﮑﺖ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ آﻫﻨﮓ
  ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺰﮔﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ از آﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ ﻧﺮم
  اﻓﺰار را ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن از وﺑﻼگ ﻣﻮزﯾﮑﺴﺎز 12 داﻧﻠﻮد ﮐﺮد . ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ

  ﻫﺎي ﮐﻠﻴﺪي اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار : -

  ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -وﯾﻨﺪوز واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺬاب اﻣﺎ ﺳﺎده ﻧﺮم -اﻓﺰار تنها کاربران عضو قادر به مشاهده لینکها هستند ، برای مشاهده و دانلود لینکها از اینجا ثبت نام کنید ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ادوﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ Pro -Premiere وﺟﻮد ﺻﺪﻫﺎ اﻓﮑﺖ -ﺻﻮﺗﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ دﯾﺴﮏ ﻫﺎی -ﺻﻮﺗﯽ ﺿﺒﻂ ﺻﺪا ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ -ﻣﻤﮑﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ورودی -ﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻧﺮم -اﻓﺰار وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻮزﯾﮏ -ﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺻﺪاﻫﺎی ﭼﻨﺪﮐﺎﻧﺎﻟﻪ و -داﻟﺒﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -ﺻﻮﺗﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ -

  و ... حجم
  ﻓﺎﯾﻞ : 200 MB رﻣﺰ ﻓﺎﯾﻞ : روی ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠود


  #2 ارسال شده در تاريخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ در ساعت 15:45

 4. mamymax3 آواتار ها
  mamymax3
  شماره کاربری
  56624
  کاربر فعال
  آذر /۱۳۹۲
  rasht
  133
  مثبت های دریافتی
  + های دریافتی159
  18
  سپاس از شما 156 بار در 62 پست
  Follows
  0
  Following
  0

  پیش فرض

  بفرمایید این برنامه کرک هست نرم افزارتون رو انتخاب کنی یعنی adobe aution cs6و بعد کرک کنید
  تنها کاربران عضو قادر به مشاهده لینکها هستند ، برای مشاهده و دانلود لینکها از اینجا ثبت نام کنید


  #3 ارسال شده در تاريخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ در ساعت 19:41

موضوعات مشابه

 1. کرک ورژن های مختلف نرم افزار adobe-audition
  توسط فرهاد فردمنش در انجمن نرم افزار Adobe Audition
  پاسخ ها: 5
  آخرين نوشته: ۱۳۹۲/۱۱/۰۹, 10:27
 2. شناساندن کارت صدا به adobe
  توسط shadmehrsl در انجمن نرم افزار Adobe Audition
  پاسخ ها: 3
  آخرين نوشته: ۱۳۹۲/۱۰/۱۸, 01:18
 3. دانلود (Adobe Audition CC v6.0( x64
  توسط بیرجندی در انجمن نرم افزار Adobe Audition
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: ۱۳۹۲/۱۰/۱۱, 14:48

جستجو شده ها

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

تا این لحظه 29 کاربر از این تاپیک دیدن کرده اند

فقط اعضا گروه ویژه vip و مدیران قادر به دیدن اسامی بازدیدکنندگان تاپیک هستند

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

کپی از مطالب سایت مجاز نمیباشد و پیگرد قانونی دارد

cubase.ir

BACK TO TOP
وی اس تی
آرتیست